Obchodní podmínky

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále pouze VOP) vydává společnost MEA Metal Applications s.r.o., IČ: 00871281, se sídlem Domažlická 180, 318 04 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíle C, vložka 5026, kontaktní údaje: Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň , provozující internetový obchod na internetové adrese www.mrizove-rosty.cz, a to za účelem úpravy vzájemných práv a povinnosti smluvních stran vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy a práv a povinností s touto smlouvou souvisejících.
  2. Prodávajícím je vždy společnost MEA Metal Applications s.r.o., IČ: 00871281, se sídlem Domažlická 180, 318 04 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíle C, vložka 5026, kontaktní údaje: Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň , provozující internetový obchod na internetové adrese www.mrizove-rosty.cz, (dále pouze Prodávající).
  3. Kupujícím je spotřebitel či podnikatel (dále pouze Kupující).
  4. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je-li Kupujícím Spotřebitel, řídí se právní vztahy těmito VOP neupravené zákonem č. 40/1964 Sb. Občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů, jakož i příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
  5. Podnikatelem se pro účely těchto VOP míní osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je-li Kupujícím Podnikatel, řídí se právní vztahy těmito VOP neupravené zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
  6. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. V kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení od ustanovení těchto VOP odchylná. V případě odchylek má vždy přednost ustanovení sjednané v kupní smlouvě.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Kupující má možnost založení uživatelského účtu na webových stránkách internetového obchodu Prodávajícího na internetové adrese www.mrizove-rosty.cz (dále pouze Internetový obchod) Přes tento uživatelský účet pak může Kupující provádět své objednávky, objednávku však lze provést i bez založení uživatelského účtu. Založení uživatelského účtu v Internetovém obchodě Prodívajícího není podmínkou uzavření Kupní smlouvy.
  2. Kupující si založí uživatelský účet registrací na webových stránkách Internetového obchodu Prodávajícího, kde vyplní registrační formulář. V registračním formuláři je Kupující povinen uvádět pravdivé a úplné údaje o své osobě a tyto je povinen v případě jejich změny ve svém účtu aktualizovat. Kupující dává Prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to ke všem údajům, které o sobě Kupující při zakládání uživatelského účtu jakož i kdykoliv později při jeho správě uvede. Souhlas je udělen na dobu 5 let, a to za účelem splnění vedení uživatelského účtu, uzavírání smluv a k marketingovým účelům Prodávajícího. Kupující si při zakládání uživatelského účtu zvolí heslo, které bude přístupovým heslem do jeho uživatelského účtu. Zvolené heslo je Kupující povinen udržovat v tajnosti tak, aby nemohlo dojít k jeho zneužití, a bere na vědomí, že Prodávající neodpovídá za zneužití přístupového hesla třetí osobou.
  3. Prodávající si vymiňuje právo poskytnout konkrétnímu Kupujícímu se založeným uživatelským účtem s ohledem na délku a intenzitu vzájemné spolupráce zvýhodněné podmínky při uzavření kupní smlouvy jako slevu z kupní ceny uvedené v Internetovém obchodu dle čl. 3.1 těchto Všeobecných obchodních podmínek, případně poskytnout shora uvedenému Kupujícímu bezplatnou dopravu zboží či jiný bonus. Případné poskytnutí zvýhodněných podmínek pro určitého Kupujícího a forma a rozsah tohoto zvýhodnění je zcela na posouzení Prodávajícího, na poskytnutí zvýhodněných podmínek nevzniká žádnému Kupujícímu uplatnitelný nárok.
  4. Kupující se založeným uživatelským účtem má dále možnost objednání atypického zboží, které bude upraveno na přání a dle parametrů určených Kupujícím. V tomto případě má Kupující povinnost uhradit předem Kupní cenu takto upravovaného zboží, toto nevylučuje možnost, aby Prodávající poskytl Kupujícímu na základě svého uvážení možnost následné úhrady Kupní ceny. Kupující - Spotřebitel nemá v případě koupě atypického zboží právo na odstoupení od smlouvy dle článku 6.1. těchto VOP.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Prodávající dává ve svém Internetovém obchodě k dispozici seznam nabízeného zboží, kde je každé zboží pojmenováno, doplněno hlavní charakteristikou a u každého zboží je uvedena cena, za jakou je zboží prodáváno. Uvedená cena je vždy konečná a obsahuje veškeré daně a poplatky, které k ceně mají být ze zákona připočítány. V ceně zboží nejsou obsaženy případné náklady na dodání zboží, náklady na Kupujícím případně požadované atypické zpracování či atypický výrobek apod.
  2. Nabídka zboží je vždy platná po dobu jejího zveřejnění v Internetovém obchodě Prodávajícího. Tato nabídka je nezávazná a Prodávající není povinen objednávku Kupujícího na určité zboží akceptovat.
  3. Nabídkou na uzavření kupní smlouvy je objednávka Kupujícího, učiněná přes Internetový obchod Prodávajícího. Objednávku je možné učinit v českém jazyce, a to následujícím způsobem: Kupující vyplní Objednávkový formulář na stránkách Internetového obchodu Prodávajícího. Součástí objednávky je vždy uvedení identifikace Kupujícího a jeho kontaktních údajů včetně jeho elektronické adresy, určení vybraného zboží a jeho ceny, volba způsobu platby a dodání zboží a dále určení osob, které jsou oprávněny za Kupujícího ve věci příslušné objednávky ve všech záležitostech či vybraných úkonech jednat. Kupující má před konečným odesláním objednávky vždy možnost kontroly objednávky, a tedy i zjištění a opravy chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky. Před odesláním objednávky se Kupující seznámí se zněním těchto VOP, seznámení se zněním VOP potvrdí a bere tím na vědomí, že tyto VOP jsou součástí jeho nabídky a v případě akceptace nabídky ze strany Prodávajícího se stávají nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
  4. Prodávající neprodleně odešle Kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky, a to na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Součástí potvrzení o obdržení objednávky je i znění Kupujícím odeslané objednávky. Objednávka je dále archivována i u Prodávajícího. Potvrzení o obdržení objednávky není považováno za její akceptaci stran Prodávajícího, tedy odesláním potvrzení o obdržení objednávky Prodávajícím Kupujícímu nedochází mezi těmito účastníky k uzavření kupní smlouvy.
  5. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Kupujícímu doručena oznámení o akceptaci objednávky ze strany Prodávajícího. Oznámení o akceptaci objednávky učiní Prodávající elektronickou formou, a to na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována, a to způsobem a po dobu stanovenou v příslušných právních předpisech.
  6. Náklady na použití komunikace prostředků na dálku za účelem uzavření kupní smlouvy si hradí Kupující sám.
 4. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Kupní cena zboží včetně veškerých daní a poplatků je vždy uvedena na stránkách Internetového obchodu Prodávajícího. Konečná kupní cena je uvedena v objednávce Kupujícího a je taktéž zopakována v akceptaci Prodávajícího.
  2. Kupní cenu je možno hradit některým z následujících způsobů: na dobírku či předem bankovním převodem.
  3. Platba na dobírku je možná při využití sběrné či spediční služby, kdy Kupující hradí Kupní cenu v době převzetí Předmětu koupě od provozovatele sběrné či spediční služby, a to na místě dodání zboží. Ke kupní ceně se v případě platby na dobírku za využití sběrné či spediční služby připočte cena za využití služby dle čl. 4 těchto VOP.
  4. Platbu předem bankovním převodem je možno využít jak při využití sběrné, tak i spediční služby. Platba je provedena převodem Kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího č. 5308407010/2700. V případě dodání zboží Kupujícímu přes sběrnou či spediční službu je Kupující povinen uhradit předem na účet Prodávajícího i náklady na dopravu přes sběrnou či spediční službu dle čl. 4 těchto VOP.
 5. DODACÍ PODMÍNKY
  1. Kupující – Spotřebitel má ze zákona právo odstoupit od smlouvy uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku (kam patří i uzavření smlouvy přes Internetový obchod Prodejce), a to vždy kromě smluv na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, na dodávku novin, periodik a časopisů a na smluv spočívajících ve hře nebo loterii. Od smlouvy je v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů možné odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno do 14 dní ode dne převzetí zboží, a to na adresu: Domažlická 180, Plzeň, závod MEA Metal Applications s.r.o. Odstoupením od smlouvy v zákonem stanovené lhůtě dochází ke zrušení smlouvy od samého počátku, a tedy vzniká povinnost k navrácení všeho, co si strany dle smlouvy poskytly.
  2. Předmět koupě je možno dodat pomocí tzv. sběrné služby. Sběrná služba je využívána v případech Předmětu koupě menšího rozsahu, kdy není ekonomicky výhodné využití služby spediční. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Předmětu koupě provozovatelem sběrné služby, vlastnické právo k předmětu koupě nabývá okamžikem úhrady Kupní ceny.
  3. Předmět koupě je dále možno dodat pomocí tzv. spediční služby. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Předmětu koupě provozovatelem spediční služby, vlastnické právo k předmětu koupě nabývá okamžikem úhrady Kupní ceny.
 6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Dodání zakoupeného zboží je možné zajistit využitím sběrné služby či služby spediční. Náklady na dodání zboží Kupujícímu, tj. balné, poštovné apod. hradí v plné výši Kupující, není-li v konkrétní smlouvě domluveno jinak.
   Kupující má po odstoupení od smlouvy povinnost vrátit Prodávajícímu dodané zboží, a to nepoškozené, v původním stavu. Kupující bere na vědomí, že v případě navrácení poškozeného zboží odpovídá Kupující Prodávajícímu za vzniklou škodu a Prodávající si je oprávněn započíst nárok na úhradu vzniklé škody na nárok Kupujícího na navrácení uhrazené Kupní ceny.
   Prodávající má povinnost vrátit Kupujícímu uhrazenou Kupní cenu, Prodávající však má právo na úhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající má právo započíst skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží na vrácení uhrazené Kupní ceny a takto poníženou Kupní cenu Prodávající vrátí Kupujícímu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Kupující je za tímto účelem povinen sdělit v zaslaném odstoupení od smlouvy Prodávajícímu číslo bankovního účtu, na který mu má být Kupní cena navrácena. Nebude-li ze strany Kupujícího Prodávajícímu číslo bankovního účtu dle shora uvedeného sděleno, zašle Prodávající Kupujícímu vrácení Kupní ceny pomocí poštovní poukázky na adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Kupující bere na vědomí, že v případě navrácení Kupní ceny pomocí poštovní poukázky má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s navrácením uhrazené Kupní ceny.
  2. Kupující – Podnikatel má právo od uzavřené smlouvy odstoupit v případě, že mu bude dodáno zboží s vadami takového rozsahu, že znamenají porušení uzavřené smlouvy podstatným způsobem, a to v souladu s ustanovením § 436 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. V případě dodání zboží s vadami, které budou znamenat pouze nepodstatné porušení smlouvy, má Kupující v souladu s ustanovením § 437 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů od smlouvy odstoupit pouze v případě, že vyzve Prodávajícího k odstranění vad zboží v dodatečné přiměřené lhůtě a Prodávající v této lhůtě vady neodstraní. Rozlišení podstatného a nepodstatného porušení smlouvy vyplývá z ustanovení § 345 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
 7. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU
  1. Prodávající odpovídá Kupujícímu – Spotřebiteli za to, že je zboží při převzetí Kupujícím ve shodě s uzavřenou Kupní smlouvou, tj. že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Nesplňuje-li zboží výše uvedené podmínky, jedná se rozpor s kupní smlouvou a Kupující má právo na bezplatné uvedení do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Své právo musí Kupující řádně uplatnit. Není-li oprava ani výměna možná, má Kupující právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy. To neplatí, pokud Kupující před převzetím zboží o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo tento sám způsobil.
  2. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za existující již při jejím převzetí, neodporuje-li to povaze zboží nebo neprokáže-li se opak.
  3. Prodávající odpovídá Kupujícímu – Podnikateli za to, že mu bude dodáno zboží v množství, jakosti a provedení určeném smlouvou, příp. zboží v jakosti a provedení vhodném pro účel stanovený ve smlouvě či účel obvyklý. Je-li dodáváno zboží dle vzorku, zodpovídá Prodávající za skutečnost, že prodávané zboží má vlastnosti vzorku. Nesplňuje-li dodané zboží výše uvedené podmínky, má vady. Prodávající však neodpovídá za vady, které vznikly použitím věcí, které k výrobě zboží předal Kupující a za vady, o kterých Kupující v době uzavření smlouvy věděl; podrobnější úprava odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží je uvedena v ustanovení § 422 an. zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
  4. V případě vad zboží má Kupující – Podnikatel právo, je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad, požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné, požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy. Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující požadovat buď dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny. Podrobnější úprava práv Kupujícího – podnikatele je upravena v § 436 an. zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
  5. Postup při uplatnění práv z rozporu s kupní smlouvou či práv z vad zboží je stejný, jako postup při uplatnění vad vzniklých v záruční době a je upraven v čl. 8 těchto VOP.
 8. ODPOVĚDNOST ZA VADY V ZÁRUČNÍ DOBĚ
  1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s Kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (dále pouze záruka). Záruční doba běží ode dne převzetí zboží Kupujícím a je v délce 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis záruční dobu delší. Prodávající může ve smlouvě jednostranným prohlášením záruční dobu prodloužit, zkrácení záruční doby však není možné. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy je Kupující povinen po skončení opravy věc převzít. Dojde-li k výměně věci, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí věci nové. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro která platí záruční doba, zaniknout, nejsou-li v této době uplatněna.
  2. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. U věcí použitých nedopovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím. Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé nesprávným užíváním či údržbou věci.
  3. Na žádost Kupujícího poskytne Prodávající záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje. V záručním listě je možné poskytnou záruční dobu delší než ve VOP stanovených 24 měsíců.
  4. Kupující – spotřebitel má v případě existence vady, kterou lze odstranit, v případě včas a řádně uplatněné záruky, právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna; Prodávající vadu bez zbytečného odkladu odstraní. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
  5. Kupující – spotřebitel má v případě existence vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, v případě včas a řádně uplatněné záruky, právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.
  6. Kupující – podnikatel má v případě existence vady, kterou lze odstranit, a včas a řádně uplatněné záruky, právo, aby byla bezplatně odstraněna, příp. má Prodávající právo věc nahradit věcí se stejnými vlastnostmi. Nelze-li vady odstranit, má Kupující právo na přeměřenou slevu z kupní ceny.
 9. UPLATNĚNÍ NÁROKŮ Z VAD A ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE
  1. Místem pro uplatnění nároků z vad zboží (dále pouze reklamace) je obchodní oddělení Prodávajícího. Kupující uplatní reklamaci tím, že zašle na výše uvedenou adresu vadné zboží, resp. toto na výše uvedenou adresu může v době od 8:00 do 14:30 dopravit i osobně. Kromě zboží samotného musí zásilka obsahovat kontaktní údaje Kupujícího, doklad o koupi zboží u Prodávajícího (tj. uzavřenou kupní smlouvu, doklad o převzetí zboží?), ze kterého bude možné zjistit počátek běhu záruční doby, případně záruční list ke zboží, důkladný popis vady, pro kterou je reklamace uplatňována, a požadovaný způsob vyřízení reklamace. V případě osobního předání zboží k reklamaci musí být zboží předáno pouze pracovníkovi výše uvedeného oddělení, který Kupujícímu vydá doklad o převzetí reklamace.
  2. Kupující - Spotřebitel má právo volby požadovaného způsobu vyřízení reklamace, a to v rozsahu práv Kupujícího uvedených v čl. 6, resp. 7 těchto VOP. Jakmile Kupující tuto volbu vykoná, je svým projevem vůle vázán a nemůže jednostranně volbu uplatněného práva měnit. V případě nevhodnosti zvoleného způsobu vyřízení reklamace na toto Prodávající Kupujícího upozorní. Nezvolí-li Kupující - Spotřebitel způsob vyřízení reklamace, vyzve jej k tomuto Prodávající a neučiní-li tak ani v dodatečné stanovené přiměřené lhůtě, zvolí způsob vyřízení reklamace Prodávající.
  3. Je-li Kupujícím Spotřebitel, rozhodne Prodávající o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, tj. v této lhůtě Prodávající posoudí, zda je reklamace důvodná či nikoliv. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k případnému odbornému posouzení vady. Odstranění vady pak bude zrealizováno bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace. Dohodou smluvních stran lze tuto lhůtu prodloužit. Nebude-li ve stanovené lhůtě reklamace vyřízena, má se za to, že se jedná o neodstranitelnou vadu a Kupujícímu - Spotřebiteli tak svědčí práva spojená s odpovědností za vady neodstranitelné. Kupující – Spotřebitel má právo na náhradu skutečně vynaložených nutných nákladů spojených s uplatněním reklamace.
  4. Je-li Kupujícím Podnikatel, má v případě vad znamenající podstatné porušení smlouvy právo volby nároku, kterou musí učinit bez zbytečného odkladu po oznámení vad a uplatněný nárok není možné jednostranně měnit. V případě, že nebude nárok uplatněn bezodkladně, má Kupující nadále nároky jako u porušení smlouvy nepodstatného.
  5. Je-li Kupujícím Podnikatel, rozhodne Prodávající o reklamaci v přiměřené lhůtě, nejpozději do 1 týdne a její realizace bude učiněna nejpozději do 30 dní.
  6. O vyřízení reklamace bude Kupující informován, a to elektronicky na adresu uvedenou při uplatnění reklamace, nebude-li takováto uvedena, tak na elektronickou adresu uvedenou v objednávce.
 10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Prodávající souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Prodávající zpracovává osobní údaje tak, by nemohlo dojít k jejich neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.
  2. Kupující dává Prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to ke všem údajům, které o sobě Kupující uvede v Objednávce zboží, jakož i ke všem Kupujícím následně poskytnutým osobním údajům. Tento souhlas Kupující dobrovolně uděluje Prodávajícímu, a to spolu s odesláním objednávky zboží. Souhlas je udělen na dobu 5 let, a to za účelem splnění objednávky.
  3. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 28. 12. 2014