Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MEA Metal Applications s.r.o., IČ: 00871281, se sídlem Domažlická 180, 318 04 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíle C, vložka 5026 (dále jen „společnost“ nebo „prodávající“) a upravují podmínky prodeje zboží realizované prodávajícím.
  2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) jsou platné od 1. ledna 2017 do doby vydání nových Všeobecných obchodních podmínek. Tyto VOP se nevztahují na prodej zboží společnosti prostřednictvím e-shopu na ?.
  3. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, event. smlouvy jiného smluvního typu (dále také jen jako „KS“), kde společnost vystupuje na straně prodávající, event. obecně vzato na straně dodavatele, a jsou platné pro právní vztahy založené kupními smlouvami, event. smlouvami jiného smluvního typu, ve kterých je na tyto VOP odkazováno nebo pro které je použití těchto VOP jinak sjednáno. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě KS uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem nebo podnikatelem. Platné znění VOP je též umístěno na internetových stránkách prodávajícího www.mea.cz.
  4. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavře s prodávajícím KS, přičemž tato osoba může být v postavení spotřebitele nebo podnikatele s tím, že
   • spotřebitelem je každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná;
   • podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele (pro účely ochrany spotřebitele a pro účely ust. § 1963 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele).
   (není-li výslovně stanoveno jinak, pak spotřebitel i podnikatel dále také jen jako „kupující“).
  5. Předmětem podnikání a činnosti prodávajícího je prodej zejména svařovaných podlahových roštů, lisovaných roštů a jiného zboží (dále jen „zboží“). Zboží nabízené prodávajícím k prodeji odpovídá katalogu zboží prodávajícího, který je dostupný na webových stránkách prodávajícího.
  6. Zboží může být typizované nebo netypizované s tím, že
   • typizovaným zbožím se rozumí zboží odpovídající rozměrům dle specifikace prodávajícího;
   • netypizovaným zbožím je zboží, které není typizovaným zbožím a odpovídá specifickým individuálním požadavkům jednotlivého kupujícího.
  7. Kupujícím uzavřením KS potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s těmito VOP souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě zaslání objednávky či poptávky.
  8. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí KS. VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. KS je uzavírána v českém jazyce.
  9. Platné znění VOP je umístěno na webových stránkách prodávajícího v sekci „Obchodní podmínky“.
  10. Znění VOP podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
  11. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené KS a VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené KS VOP občanským zákoníkem.
  12. Odchylky od VOP mají platnost pouze tehdy, pokud jsou v KS výslovně sjednány.
 2. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM KS
  1. Prodávající sděluje, že náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, a že může požadovat úhradu zálohy před započetím plnění, a to zejména v případě požadavku kupujícího na poskytnutí služeb (specifická úprava zboží, doprava apod.), jsou-li kupujícím vyžadovány, případně pokud jsou nutné pro řádné splnění požadavku kupujícího prodávajícím, a že náklady spojené s dodáním a vrácením zboží v důsledku odstoupení od KS ze strany kupujícího se kupující zavazuje zcela uhradit prodávajícímu.
 3. PROCES UZAVÍRÁNÍ KS
  1. K uzavření KS dojde jedním z následujících způsobů:
    a) okamžikem, kdy prodávající písemně potvrdí kupujícímu objednávku na koupi zboží;
    b) okamžikem, kdy kupující prodávajícímu potvrdí jeho nabídku na prodej zboží;
    c) okamžikem, kdy prodávající na základě objednávky nebo nabídky zboží dodá kupujícímu zboží a ten zboží převezme;
    d) okamžikem uzavření KS v písemné podobě.
   Uzavřením KS se prodávající zavazuje kupujícímu zboží odevzdat a umožnit mu nabýt ke zboží vlastnické právo a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu. KS může být uzavřena rovněž prostřednictvím elektronické komunikace mezi prodávajícím a kupujícím (zejména prostřednictvím e-mailových zpráv). Je-li KS uzavírána prostřednictvím elektronické komunikace mezi prodávajícím a kupujícím (zejména prostřednictvím e-mailových zpráv), zašle kupující prodávajícímu poptávku po zboží, v níž definuje zboží (zejména druhem, rozměry, množstvím, atp.). Na základě takto učiněné poptávky prodávající zašle kupujícímu konkrétní nabídku, kterou kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu potvrdí. Okamžikem doručení potvrzení zaslané nabídky kupujícím je KS smlouva uzavřena. Ve zbývajícím jsou pak podmínky KS tvořeny těmito VOP.
  2. Objednávka musí obsahovat alespoň:
   • jméno a příjmení nebo firma,
   • bydliště nebo sídlo,
   • IČO, nakupuje-li kupující na IČO,
   • DIČ, nakupuje-li kupující na DIČ,
   • údaj oprávněné osoby, má-li kupující takovou osobu,
   • místo dodání zboží a požadovaný termín dodání,
   • specifikaci zboží a jeho množství (tj. zejména typ výrobku, počet kusů atd.)
  3. Pokud prodávající akceptuje objednávku s dodatkem, nebo odchylkou, která nemění podstatně podmínky dodání zboží uvedené v objednávce, je KS uzavřena ve znění této odchylky (dodatku), Pokud kupující akceptuje nabídku prodávajícího s dodatkem nebo odchylkou, považuje se taková akceptace za nový návrh KS, k jejímuž přijetí je potřeba výslovného souhlasu prodávajícího, a to i když nemění podstatně podmínky nabídky.
  4. Potvrzená objednávka nebo potvrzená část objednávky je považována za závaznou objednávku či část objednávky pro obě smluvní strany.
  5. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky, tj. přesná specifikace zboží a jeho množství, dále cena zboží a cena přepravy, způsob doručení, termín doručení zboží.
 4. JAKOST A KVALITA
  1. Prodávající garantuje kupujícímu, že dodává pouze zboží, jehož je výlučným vlastníkem a že na zboží neváznou žádná práva třetích osob.
  2. Prodávající neodpovídá za to, že zboží není vhodné k účelu, za kterým bylo pořízeno, a to ani tehdy, pokud je účel použití výslovně uveden v KS.
  3. Pokud v KS strany nesjednají jinak, dodává se zboží nezabalené a nechráněné proti korozi.
 5. DODACÍ PODMÍNKY
  1. Podmínky dodání zboží kupujícímu budou vždy stanoveny příslušnou KS a nebude-li v KS sjednáno jinak tak i těmito VOP.
  2. Co se týče termínu dodání, tak pokud strany v KS nesjednají termín dodání zboží, bude zboží dodáno prodávajícím kupujícímu v přiměřené době s ohledem k výrobním a logistickým možnostem prodávajícího, nejpozději však do 30 dnů od uzavření KS. Přesný termín dodání zboží oznámí prodávající kupujícímu s dostatečným předstihem. V případě, že nastanou mimořádné okolnosti bránící řádnému plnění prodávajícího, které nastaly nezávisle na vůli prodávajícího a nemohly být prodávajícím odvráceny, tj. zejména v případě zásahu vyšší moci, má prodávající právo přiměřeně prodloužit dodací lhůty dodávky zboží (alespoň o lhůtu, po kterou vyšší moc bránila ve splnění povinnosti).
  3. Pokud strany v KS nesjednají místo dodání zboží, splní prodávající svoji povinnost dodat zboží tím, že umožní kupujícímu naložit zboží na adrese pro vlastní odběr, tj. v provozovně prodávajícího na adrese Domažlická 180, 314 56 Plzeň.
  4. Prodávající je oprávněn přizpůsobit množství dodávaného zboží s přihlédnutím k jeho povaze a formě, v jaké je vyráběno (např. zaokrouhlit na běžné metry, na kilogramy, na počet výrobních délek, apod.). Odchylka však nesmí bez souhlasu kupujícího přesáhnout +/- 10 % množství sjednaného v KS.
  5. Kupující je povinen dodání zboží prodávajícímu písemně potvrdit podpisem dodacího listu, jinak není prodávající povinen kupujícímu zboží předat.
  6. V případě, že podle sjednaných podmínek v KS bude zajišťovat dopravu zboží do místa dodání prodávající, je kupující povinen zajistit, aby v místě dodání a v den dodání (přesný čas může prodávající určit předem telefonicky kupujícímu) byla přítomna osoba oprávněná za kupujícího zboží převzít a zajistit vyložení zboží z dopravního prostředku prodávajícího, a to neprodleně po příjezdu dopravního prostředku, jinak kupující odpovídá prodávajícímu za veškerou škodu, která mu případným prodlením s vykládkou zboží vznikne (zejména za náklady na čekání dopravce, ušlý zisk, škoda a sankce uplatněné po prodávajícím třetími osobami za zpoždění dalších dodávek realizovaných v rámci jedné přepravy, atd.).
   Pokud kupující písemně alespoň 1 den před dodáním zboží neinformuje prodávajícího o konkrétní osobě, která bude oprávněna zboží od prodávajícího převzít v místě dodání, platí, že osoba nacházející se v místě dodání je oprávněna za kupujícího zboží převzít, vykonat prohlídku zboží a případné vady oznámit prodávajícímu.
  7. Pokud se kupující nedostaví do místa dodání ani do 1 hodiny poté, co mu prodávající oznámil příjezd dopravního prostředku se zbožím do místa dodání, je prodávající oprávněn (nikoli povinen) takový dopravní prostředek odvolat a požadovat po kupujícím uhrazení nákladů na zmařenou dopravu a další s tím související škody. Pokud prodávající odvolá dopravní prostředek z důvodu prodlení kupujícího s převzetím zboží, a strany si nedohodnou náhradní termín dodání zboží, splní prodávající svoji povinnost dodat zboží tím, že umožní kupujícímu nakládat se zbožím v sídle prodávajícího a tuto skutečnost kupujícímu oznámí.
  8. Vyložení zboží z dopravního prostředku zabezpečuje a uskutečňuje kupující na své vlastní náklady a nebezpečí. Kupující odpovídá za škody a ztráty vzniklé v průběhu vykládky, skladování a manipulace se zbožím v místě dodání.
  9. Kupující je povinen si při převzetí zboží dodané zboží řádně prohlédnout za účelem zjištění, zda dodávané zboží odpovídá z hlediska kvality, jakosti a množství KS a zda nemá vady. Prohlídku zboží je kupující povinen uskutečnit v místě dodání před jeho vykládkou z dopravního prostředku, jestliže dopravu zboží bude dle podmínek stanovených v KS zajišťovat prodávající. Kupující je povinen zboží řádně prohlédnout také před jeho naložením v místě dodání na dopravní prostředek, pokud dopravu zboží zajišťuje kupující. Pokud kupující nemůže z jakéhokoliv důvodu provést podrobnou prohlídku zboží při jeho převzetí, vyznačí tuto skutečnost v dodacím listu, kde danou skutečnost řádné zdůvodní a dále se zavazuje uskladnit zboží tak, aby bylo v maximální míře chráněno před poškozením, ztrátou a zničeními, zejména před působením povětrnostních vlivů (déšť, vysoká vlhkost) a přístupu třetích osob a dané zboží opatří případně fotografickou dokumentací. Pokud bylo zboží zabaleno, je povinen kupující učinit potřebná opatření k zabránění kondenzace vlhkosti v obalech. Prohlídku zboží v takovém případě vykoná bez zbytečného odkladu po odpadnutí překážky, která mu bránila v jejím vykonání při převzetí zboží. Pokud kupující poruší svoji povinnost uskladnit zboží dle tohoto odstavce a toto zboží bude následně prodávajícímu vraceno z důvodu odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody za poškozené zboží až do výše 70 % ceny vraceného zboží (konkrétní výši určí prodávající dle své úvahy, zpravidla v závislosti na rozsahu poškození zboží). Takto určenou výši škody, je prodávající oprávněn započíst proti své povinnosti vrátit kupujícímu kupní cenu vraceného zboží.
  10. Prodávající není povinen dodat kupujícímu zboží ve sjednané lhůtě, pokud k okamžiku dodání zboží:
   • má kupující vůči prodávajícímu jakékoliv neuhrazené závazky po splatnosti (kupní cenu zboží z předchozích dodávek, prodávajícím požadovanou zálohu, náhradu škody, atd.);
   • bylo vůči kupujícímu zahájeno insolvenční řízení.
   Pokud prodávající odmítne z některých z důvodů uvedených v tomto odstavci kupujícímu dodat zboží, dochází automaticky ke změně termínu pro dodání zboží, kterým se nově stává 14. (čtrnáctý) den po odpadnutí důvodu, pro který prodávající odmítl dodat zboží.
 6. NEBEZPEČÍ ŠKODY A VLASTNICKÉ PRÁVO
  1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží v místě dodání, nebo v okamžiku, kdy se kupující dostane do prodlení se splněním povinnosti zboží převzít. Uplatní se ta podmínka, která nastane dříve. V případě, že dopravu zboží do místa dodání zajišťuje prodávající, přechází nebezpečí škody na zboží vždy před vykládkou zboží z dopravního prostředku.
  2. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny za zboží.
 7. REKLAMACE ZBOŽÍ
  1. Prodávající odpovídá toliko za ty vady zboží, které by se na zboží vyskytovaly nejpozději v okamžiku převzetí zboží kupujícím, tj. od tohoto okamžiku přechází nebezpečí škody na kupujícího.
  2. Kupující je povinen uplatňovat případné vady zboží vždy písemně. Za písemnou formu se pro tento účel považuje i zaslání oznámení na emailovou adresu prodávajícího uvedenou v KS s tím, že doručení je v takovém případě kupující povinen prokázat alespoň elektronickým potvrzením o doručení emailové zprávy prodávajícímu.
  3. Kupující je povinen vady zboží písemně oznámit prodávajícímu nejpozději v těchto lhůtách dle daného případu:
   • špatný počet dodaného zboží je kupující povinen uvést nejpozději při převzetí zboží, a to uvedením do dodacího listu;
   • zjevné vady kupující uvede při převzetí zboží do dodacího listu. Pokud zjevné vady nemohly být zjištěny s vynaložením veškeré péče při převzetí zboží, budou kupujícím prodávajícímu písemně oznámeny bezodkladně jejich zjištění, nejpozději však do 10 dnů od převzetí zboží;
   • skryté vady zboží oznámí kupující prodávajícímu vždy bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději však do 6 měsíců od přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího;
   Po uplynutí lhůt uvedených k oznámení vad zboží, nebude právo kupujícího z vad zboží přiznáno.
  4. Písemná reklamace zboží musí obsahovat následující informace:
   • identifikace KS či jiné smlouvy, na základě které bylo zboží následně prodávajícím kupujícímu dodáno;
   • počet vadných kusů zboží;
   • počet vadných kusů zboží;
   • fotografická dokumentace vady zboží;
   • jiné průkazné materiály vzniku vad zboží.
  5. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost za účelem zjištění oprávněnosti reklamace, včetně kontroly plnění podmínek řádného uskladnění zboží dle článku 5.9 těchto VOP.
  6. Prodávající se zavazuje nejpozději do 14 dnů od oznámení reklamace oznámit kupujícímu, zda reklamaci považuje za oprávněnou či nikoli a pokud ano, jakým způsobem budou reklamované vady odstraněny. Prodávající dle dané situace a případně po dohodě s kupujícím při uznané reklamaci provede jednu z následujících variant:
   • odstranit vady zboží v přiměřené lhůtě;
   • dodat kupujícímu nové zboží za stejných podmínek jako zboží reklamované;
   • poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu na zboží.
 8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Kupující je povinen zaplatit za dodání zboží kupní cenou sjednanou v KS. Nebude-li v KS kupní cena sjednána a kupující zboží i přesto převezme, pak platí, že strany mají vůli uzavřít KS bez určení kupní ceny a za ujednanou kupní cenu se považuje cena, za kterou srovnatelné zboží kupující od prodávajícího převzal naposledy před uzavřením kupní smlouvy. Pokud nebude splněna ani tato podmínka, pak se za cenu zboží považuje ta cena, za kterou se srovnatelné zboží za obdobných smluvních podmínek obvykle prodává. Není-li v KS sjednáno jinak, nezahrnuje kupní ceny za zboží dopravu do místa dodání ani balení zboží za účelem bezpečné dopravy zboží do místa dodání (pokud je prodávající dle KS povinen zboží zabalit). Ke kupní ceně je prodávající oprávněn přičíst DPH dle platných právních předpisů, pokud z KS výslovně nevyplývá, že sjednaná kupní cena již zahrnuje DPH.
  2. Prodávající je oprávněn požadovat před dodáním zboží po kupujícím zaplacení zálohy až do výše 50 % celkové kupní ceny zboží. Pokud má prodávající za kupujícím splatnou peněžitou pohledávku (např. neuhrazenou kupní cenu zboží z předchozích dodávek), je oprávněn požadovat zaplacení zálohy až do výše 100 % celkové kupní ceny zboží.
  3. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu se stanovenou kupní cenou za zboží, kterou je prodávající oprávněn vystavit společně s dodáním zboží. Splatnost kupní ceny zboží činí 14 dnů ode dne vystavení faktury, nebude-li ve faktuře uvedená delší lhůta anebo nebude-li v KS sjednán jiný okamžik splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré zákonem předepsané náležitosti, jinak je kupující oprávněn fakturu bez uhrazení kupní ceny za zboží vrátit. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury. Dnem zaplacení se rozumí, den připsání částky na účet prodávajícího nebo datum převzetí úhrady v hotovosti prodávajícím.
  4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu za prvních 30 dnů prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do zaplacení. Vyúčtováním a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího domáhat se náhrady škody, a to ani ve výši přesahující výši smluvní pokuty.
 9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Prodávající nebo kupující mohou od KS odstoupit pouze v případech, stanoví-li tak zákon nebo tyto VOP, anebo je-li odstoupení od KS sjednáno smluvními stranami přímo v dané KS. Účinky odstoupení od KS nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Odstoupit od KS lze pouze písemně, přičemž za písemnou formu se nepovažuje odstoupení formou emailové zprávy, ledaže by zpráva byla opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Odstoupení od KS musí být druhé smluvní straně řádně doručeno na adresu sídla či trvalého bydliště stanoveného v KS.
  2. Kupující je oprávněn odstoupit od KS v následujících případech:
   • je prodávající v prodlení s dodáním zboží delším než 30 dnů;
   • je příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku prodávajícího, nebo vstoupí-li prodávající do likvidace;
   • převede prodávající bez předchozího písemného souhlasu kupujícího svá práva a povinnosti a závazky plynoucí z KS na třetí osobu.
  3. Prodávající je oprávněn odstoupit od KS v následujících případech:
   • je kupující v prodlení s převzetím zboží delším než 5 dnů;
   • je kupující v prodlení s úhradou požadované zálohy na kupní cenu nebo s úhradou celé kupní ceny dle podmínek stanovených v článku 8 těchto VOP delším než 14 dnů;
   • je příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku kupujícího, nebo vstoupí-li kupující do likvidace;
   • převede kupující bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího svá práva a povinnosti a závazky plynoucí z KS na třetí osobu.
  4. Dojde-li k odstoupení od KS, je odstupující smluvní strana oprávněna po druhé smluvní straně žádat náhradu nákladů s takovým odstoupením spojených; ustanovení § 2005 OZ tím není dotčeno.
 10. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ
  1. Smluvní strany berou na vědomí, že údaje nebo sdělení, se kterými se při sjednávání a plnění KS seznámily, jsou důvěrné ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 OZ a dle charakteru mohou rovněž být předmětem obchodního tajemství některé ze smluvních stran dle ustanovení § 504 OZ, čímž se smluvní strany zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech vyplývajících ze shora uvedeného.
  2. Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany nebudou zveřejňovat žádné informace o KS ani informace o druhé smluvní straně a ani jiné informace, se kterými se seznámily v průběhu sjednávání a realizace KS. To neplatí, pokud je povinnost uveřejnit takové informace dána příslušný právním předpisem anebo rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci.
 11. ŘEŠENÍ SPORÚ
  1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé z KS či v přímé souvislosti s KS, včetně sporů o platnost KS, které se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, případně jiné právní věci vztahující se ke smluvnímu vztahu mezi prodávajícím a kupujícím vzniklým na základě KS, budou rozhodovány v občanském soudním řízení příslušným soudem České republiky.
 12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
  1. Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, není kupující oprávněn jednostranně započíst jakoukoli pohledávku vzniklou na základě KS oproti pohledávce, kterou eviduje kupující vůči prodávajícímu.
  2. KS může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu bude pro tento účel považována výměna emailových či jiných elektronických zpráv.
 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran neupravené VOP a/nebo KS se řídí právním řádem České republiky.
  2. Ukáže-li se některé ustanovení těchto VOP a/nebo KS neplatné či neúčinné, tak nemá tato skutečnost vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení VOP a/nebo KS.
  3. Ukáže-li se některé z ustanovení VOP a/nebo KS zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení VOP a/nebo KS obdobně podle § 576 OZ.
  4. Tyto VOP a jejich změny jsou veřejně přístupné v sídle prodávajícího a také na internetové adrese www.mea.cz.
  5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1 2017
V Plzni, dne 1.1 2017